МЕРКИ И ПРАВИЛА ЗА СТАРТИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В ЦСОП „ЛЕДА МИЛЕВА“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

on 02 Октомври 2020
Посещения: 606

 

 

ЦСОП “Леда Милева”, гр.Долни Дъбник, общ.Долни Дъбник, обл. Плевен,

ул. “Христо Янчев”№151, тел. и факс 06514 20 19 /e-mail puiakdd@abv.bg

 

 

МЕРКИ И ПРАВИЛА ЗА  СТАРТИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В ЦСОП „ЛЕДА МИЛЕВА“

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

 

 1. ЦЕЛИ
 2. Реализиране на набор от мерки за намаляване рисковете от предаване на инфекцията, включително чрез създаването на нагласи за здравно и социално отговорно поведение на децата и учениците, като част от възпитателната функция на образованието;
 3. Своевременна реакция съгласно здравните правила при всеки един случай на заболял или със съмнение за COVID-19;
 4. Готовност при указания от здравните власти за превключване на обучение в електронна среда от разстояние (в т.ч. за отделни паралелки, центъра или всички училища в общината, областта или държавата) и съобразно решенията на областните кризисни щабове за борба с COVID-19;
 5. Осигуряване на условия за непрекъснатост на обучението за учениците от рисковите групи;
 6. Осигуряване на допълнително (компенсаторно) обучение и подкрепа за учениците, пропуснали учебни занятия поради здравословни причини, в т. ч. и заради карантиниране;
 7. Поддържане положителен психоклимат на работа и учене и редуциране на ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация;
 8. Използване кризата като възможност за иновации и подобряване на педагогически и организационни модели и практики, за създаване на още по-сплотени и взаимодействащи общности между учители, родители и ученици в центъра, за дооборудване и др.

 

 1. КОМПЛЕКС ОТ ОБЩИ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ МЕРКИ

ОБЩИТЕ (ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ) МЕРКИ - ВКЛЮЧВАТ ПРЕДИМНО ЗДРАВНИ ПРОТОКОЛИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА, КОИТО ДА СЕ ПРИЛАГАТ ОТ ВСИЧКИ В ЦЕНТЪРА:

 

МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ ПРЕДАВАНЕ НА ИНФЕКЦИЯТА

 Чрез Намаляване на средата на взаимодействие:
 • прилагане на стратегия на дистанция (невзаимодействие) между учениците от различните паралелки;
 • намаляване до минимум ползването на кабинетна система;
 • носене на предпазен шлем или маска съгласно Инструкция за правилно носене на лицева маска/ Приложение № 3 към т. 5 от Заповед № РД 01- 487/ 31.08. 2020г. на МЗ;
 • спазване на дистанция от 1.50 м между: педагог-педагог, педагог-дете/ученик, помощен персонал- педагог, помощен персонал- дете/ученик, дете/ученик - дете/ученик.

 

 1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ВИРУСА ВКЛЮЧВАТ:
 2. Спазване на общите здравни мерки:
  • Недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);
  • Информиране на родителите от Ръководителите на паралелки, преди 15. 09. 2020г., чрез    телефонен разговор, изпращане на материали чрез фейсбук, е-маil или други канали за изискванията за опазване на здравето на децата/учениците и родителите при обучение в реална среда при епидемия от  COVID-19;
  • В началото на учебната година и след отсъствие учениците се допускат в центъра, когато носят:
 1. Бележка от личния лекар, че не са били в контакт със заразноболни;
 2. Лична амбулаторна карта или Амбулаторен лист за проведен профилактичен преглед.
 • Допускат се посещения на външни лица само по преценка на директора,   при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на центъра.

          Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност. /  Заповед РД 01-489/ 31.08.2020г.

 

 1. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове).

Носенето на маска или шлем е задължително:

 • в общите закрити части на сграда център и общежитие – коридори, санитарни възли, медицински кабинет, стая Екипни срещи, библиотека, столова (освен при хранене), телевизионни – за всички ученици, педагози, непедагогически персонал, в т.ч. от външните за институцията лица;
 • в класните стаи и другите учебни помещения (стаи за учебно-практическо обучение, терапевтични кабинети, физкултурен салон) – от учителите/ терапевтите;
 • в микробуса – шофьор, придружител, ученици. Маските се поставят и свалят от придружителя / медицинския рехабилитатор, ерготерапевт;
 • в класната стая и терапевтичния кабинет маските и шлемовете за учениците са по желание;
 • в столовата смяната на маските на учениците се извършва под контрола на медицинската сестра както следва:
 • при първа закуска маските на учениците се поставят от ръководителите на паралелки;
 • при втора закуска сваляне и поставяне на маски на учениците се контролира от ръководителите на паралелки. Втората закуска се провежда на открито при подходящи метеорологични условия (отговорник: домакина на центъра);
 • организацията на обедното хранене се извършва от ръководителите на паралелки при следния ред:

НАЧАЛО НА ХРАНЕНЕ 12: 00 ЧАСА – 1 паралелка

НАЧАЛО НА ХРАНЕНЕ 12: 10 ЧАСА – 2 паралелка

НАЧАЛО НА ХРАНЕНЕ 12: 20 ЧАСА – 3 паралелка

НАЧАЛО НА ХРАНЕНЕ 12: 30 ЧАСА – 4 паралелка

НАЧАЛО НА ХРАНЕНЕ 12: 40 ЧАСА – 5 паралелка

НАЧАЛО НА ХРАНЕНЕ 12: 50 ЧАСА – 6 паралелка

НАЧАЛО НА ХРАНЕНЕ 13: 00 ЧАСА – 7 паралелка

НАЧАЛО НА ХРАНЕНЕ 13: 10 ЧАСА – 8 паралелка

(реда подлежи на размесване – по разпореждане на директора)

 • маските на учениците се свалят от ръководителите на паралелки в определено за целта място – наилонов прик и се предават веднага лично на чистач М.Лилова. След обяда, чистите маски се поставят от дежурния възпитател, който отвежда всяка паралелка в спалните помещения и подготвя учениците за сънна терапия;
 • в спалните помещения маските се съхраняват на определени места (върху гардеробчето на всеки ученик);
 • след сънната терапия и при вечерно хранене, се спазва същата процедура;
 • след вечерно хранене, преди лягане, маските се съхраняват в/у личните шкафчета под контрола на дежурния възпитател, а сутринта в столовата той ги събира в определено за целта място – наилонов плик и ги предава    лично на чистач М.Лилова (заедно за двата етажа);
 • събраните маски се предават за пране 2 пъти: сутрин и след обедно хранене на М. Лилова;
 • персоналът в кухнята приготвя индивидуални порции за всеки ученик при всяко хранене и ги сервира на учениците;
 • учениците измиват и изтриват ръцете преди и след хранене в индивидуални кърпи под ръководството на ръководителите на паралелки и/или възпитателите;
 • създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между учениците най-малко от 1,5 м – подредба на масите в стола на разстояние 2 метра и разпределение на учениците по двама на маса един срещу друг.

 

!!! Всички хигиенни дейности са под контрола на медицинската сестра Ц.Василева.

 

 1. 3Дезинфекция на повърхностите и проветряване съгласно Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия на работните места, в обекти с обществено предназначение или в търговски и други обекти, които предоставят услуги на гражданите в условията на епидемично разпространение на COVID-19.
 • извършва се ежедневно двукратно преди началото и след приключване на учебния и възпитателен процес/ ООФА, ЗПИ чрез  влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, бутон на асансьор, бутони на звънци,  парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др. от чистачите под контрола на медицинската сестра;
 • при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия   се увеличават, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час от чистачите под контрола на медицинската сестра;
 • учебните стаи се проветряват по време на учебен час при подходящи атмосферни условия и по време на всяко междучасие от учителя, като се обръща специално внимание на компютърния кабинет, стая екипни срещи, физкултурния салон, работилниците, в които повърхностите, мишките, клавиатурите и инструментите се дезинфекцират във всяко междучасие от чистачите под контрола на медицинската сестра;
 • във всички санитарни помещения и тоалетни в центъра се следи за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун/ дезинфектант, еднократни салфетки/ домакинска хартия за подсушаване на ръцете, както и регулярно изхвърляне на боклука от чистачите под контрола на медицинската сестра;
 • на дезинфекция и почистване подлежи и микробуса на центъра преди и след всеки курс – от чистач Г.Василева под контрола на медицинската сестра;

 

 1. Засилена лична хигиена и условия за това:
 • Осигуряване на течаща вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и в тоалетните в центъра и общежитието;
 • Осигуряване чрез дозатор-спрей  дезинфекция  за ръце на входа на центъра и във всяка учебна стая, терапевтични кабинети,  в общежитието – във възпитателските стаи, в стаите на администрацията. Контрола за дезинфекцията на учениците се извършва от учителя/ възпитателя/ терапевта, а на входа на центъра от дежурните на вход по Правилника за пропускателен режим;
 • Създаване на навици за миене на ръцете от педагогическите специалисти с течен сапун и вода след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, при кихане и кашляне съгласно Инструкция за правилна хигиена на ръцете / Приложение № 2 към т. 1, в) от Заповед № РД 01- 487/ 31.08. 2020 г. на МЗ. 

                       Във всяко санитарно помещение, над мивките, са поставени указания за поредността на движенията при измиване на ръцете;

 • Създаване на навици за правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце;
 • Работа за елиминиране на вредни навици у възрастните и учениците, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите.
 1. Спазване в столовата на публикуваните на интернет страницата на МЗ и БАБХ „Препоръки към бизнес операторите и работодателите от хранителния бизнес“(връчени срещу подпис на работещите в кухненския блок и домакина), неразделна част от тези мерки – отговорник Мед сестра Василева, домакин В.Ботева;
 2. Създаване на вътрешна организация за центъра и спазване на правилата във връзка с епидемията:
 • Определяне от директора на лице, отговорно за организация и спазване на правилата във връзка с епидемията – Заместник директор Цветанка Михайлова, подпомагана от Медицинската сестра Цецка Василева ;
 • разпределяне на отговорностите в екипа на центъра  и задълженията на останалия персонал, в т.ч. и графици за дежурства, неразделна част от тези мерки - отг. ОБЗ, ЗД Цв.Михайлова, МС Ц.Василева;
 • запознаване на персонала, учениците, родителите и външните посетители със здравните изисквания, провеждане на  инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 2  от Заповед № РД 01- 487/ 31.08. 2020 г. на МЗ и осигуряване на сапун, вода и дезинфектант – отг. ОБЗ ЗД Цв.Михайлова;
 • поставяне на видно място информационни табели – на входната врата отг. М.Рачовска и информиране чрез сайта на центъра, страница  във Фейсбук  на ЦСОП „Леда Милева“   за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението на центъра – отг. М.Рачовска, А.Атанасов;
 • създаване на организация на хигиенните и дезинфекционните дейности и запознаване с инструкциите за начина на ползване на съответните биоциди, вкл. и правилното приготвяне на дезинфекционните разтвори, за биоцидите, които не са готови за употреба, съгласно издадените от МЗ разрешения под методичната помощ на РЗИ - съвместно с МС Ц.Василева;

 

Б. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ  МЕРКИ 

 (обсъждат се и се приемат от ПС на центъра (съгласно Приложение 1 от Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 - 2021 година в условията на COVID-19 на МОН).

 

А) За осигуряване на дистанция между учениците от отделните паралелки: 

           а) в така наречените критични зони, в които се срещат потоците от ученици – ръководителите на паралелки да съблюдават и организират движението и прекарване на междучасията в отделни зони, контролира ОБЗ ЗД Цв. Михайлова;

б) стаи на паралелки и организация на учебния процес:

 • отказ от кабинетната система и определяне на отделни класни стаи за различните паралелки, при което учителите се местят, а не учениците – всяка паралелка има стая, която не е кабинет – разпределя и контролира ОБЗ ЗД Цв. Михайлова;
 • ограничаване на използване на кабинети - само при липса на други възможности за осъществяване на обучението по съответния учебен предмет – напр. ИКТ кабинет,  терапевтични кабинети  и физкултурен салон - отговарят педагозите,  контролира ОБЗ ЗД Цв. Михайлова;
 • провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната обстановка и материята позволяват това – отговарят педагозите, контролира ОБЗ ЗД Цв. Михайлова;
 • използване по възможност на един/а учебен чин/учебна маса от един ученик и разполагане на местата за сядане на учениците шахматно - отговарят педагозите, контролира ОБЗ ЗД Цв. Михайлова;;
 • осигуряване на физическо разстояние между бюрото на учителя и първия ред маси/чинове на учениците   с цел спазване на дистанция от поне 1,5 метра по време на обучение, където е приложимо, особено при работата на учителите с повече от една паралелка - отговарят педагозите,  контролира ОБЗ ЗД Цв. Михайлова
 • намаляване на ненужни предмети в коридори, класни стаи, кабинети - отговарят педагозите, контролира ОБЗ ЗД Цв. Михайлова

          в) коридори и стълбища:

 • организация за еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите - отговарят педагозите,  контролира ОБЗ ЗД Цв. Михайлова;

         г ) междучасия. Тоалетни/санитарни помещения

 • правило учениците да не се струпват - отговарят педагозите, контролира ОБЗ ЗД Цв. Михайлова;
 • д) входове – правило за регулиране на влизането и излизането в сградата на центъра, без струпване на входа и при спазване на дистанция  - отговарят педагозите и   дежурните на портал Г.Василева и М.Василева– впръскват на ръцете дезинфектант и Мед.С Ц. Василева – замерва   температурата на всички идващи отвън: работещи, деца и ученици.

е) столово храненене - отговарят педагозите,  контролира ОБЗ ЗД Цв. Михайлова:

 • хранене по график - отговарят ръководителите на паралелки и възпитателите;
 • правило да не се допускат опашки от близкостоящи ученици - отговарят ръководителите на паралелки и възпитателите;
 • правило за недопускане на споделяне на храни и напитки - отговарят ръководителите на паралелки и възпитателите;
 • при хранене в двора на центъра, в беседки и др. - отговарят ръководителите на паралелки и възпитателите.

ж) двор на центъра

 • за максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на центъра се

определя зона за достъп на родители -  в зоната с плочки пред централния вход на центъра;

 • недопускане на придружители на учениците в центъра – отговарят дежурни на портал чистачи Галя Василева и Мариета Василева;
 • изискванията за спазване на физическа дистанция и дезинфекция - отговарят ръководителите на паралелки и възпитателите, контрол ОБЗ ЗД Цв. Михайлова, а на Входа отговарят дежурни на портал чистачи Галя Василева и Мариета Василева;  
 • разделяне на двора на зони за отделни паралелки - отговаря и контролира ОБЗ ЗД Цв. Михайлова;
 • провеждане на повече занятия навън - отговаря и контролира ОБЗ ЗД Цв. Михайлова;
 • недопускане на външни лица в дворовете и през почивните дни – отговарят и контролират  възпитателите по работен график, а през ваканциите – дежурните по опазване на базата;                       

з) комуникация. Стая за екипни срещи

 • ограничаване на близката комуникация между учители и на престоя им в стаята за екипни срещи, кабинет ИКТ - отговаря и контролира ОБЗ ЗД Цв. Михайлова;
 • по-голяма част от комуникацията да се осъществява в електронна среда (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация се спазват изискванията на физическа дистанция и носене на защитни маски или шлем – отговарят педагозите и другия персонал,  контролира ОБЗ ЗД Цв. Михайлова;
 • комуникация с родителите се осъществява предимно с електронни средства, а

индивидуалните срещи и консултации да се провеждат по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ – извън сградите на центъра – отговарят педагозите, контролира ОБЗ ЗД Цв. Михайлова;

 • провеждане на  общи събрания и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация в по- голямо помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ отговаря и контролира ОБЗ ЗД Цв. Михайлова;

и) физкултурен салон

 • използването на физкултурния салон да става само в месеците, когато не е възможно провеждане на часовете на открито. При невъзможност, поради спецификата на сезона, във физкултурния салон се провеждат часовете само на един клас - отговаря Учители ФВС, контролира ОБЗ ЗД Цв. Михайлова;.

к) библиотека

 • използване на ресурси от библиотека на центъра с предварителна заявка - отговаря СУ ДУИ К.Илиева ;
 • в библиотеката да се влиза по един ученик - отговаря СУ ДУИ К.Илиева, контролира ОБЗ ЗД Цв. Михайлова;.

Б) За подпомагане на комуникацията между центъра и РЗИ – Плевен

а) здравен инспектор Мара Тодорова – (тел.наличен при директора);

б)обсъждане и предоставяне предварително на типови бланки за докладване при съмнение или случай на COVID – 19 – отговарят МС Василева и  ОБЗ ЗД Цв. Михайлова

В) За осъществяване на извънкласни дейности:

При провеждане на културни мероприятия в центъра – да става  само в двора на центъра при спазване на всички мерки по изискване на МЗ -  отговаря и контролира ОБЗ ЗД Михайлова.

 

В.ВЪЗПИТАТЕЛНИТЕ МЕРКИ ВКЛЮЧВАТ:

 • Провеждане на периодични разговори/беседи - петминутка в І учебен час, съобразени с възрастовите и СОП особености на учениците, за правилата, личната отговорност и живота на всеки един от нас в условията на епидемия от COVID-19. Разговорът има за цел най-вече да напомни на учениците за спазване и съблюдаване на правилата за лична хигиена и физическа дистанция и за възпитание на отговорно поведение към себе си и към останалите;
 • напомняне на учениците да докосват по-малко предмети в класната стая и в останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки;
 • даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти;
 • поставяне на видно място – в коридори/класни стаи/стол /тоалетни - на информационни материали (плакати) за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, респираторен етикет, носене на защитни маски.

Отговорност: За възпитателните мерки отговарят всички педагогически специалисти, а с примера си и непедагогическите специалисти, контрол ОБЗ ЗД Цв.Михайлова.

 

 • ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В ЦЕНТЪРА
 1. Подготвителни мерки:
 • отделяне на ученик или лице с грипоподобни симптоми в изолатора на центъра, под грижите на мед.сестра Василева;
 • организация в центъра за осъществяване на медицински филтър за наличие на грипоподобни симптоми и недопускане в сградата на центъра на лица във видимо нездравословно състояние. Медицинската сестра измерва температурата на входа на всеки влизащ и на всеки ученик след започване на 1 учебен час. Работата ѝ се подпомага от учителите, които влизат в първия учебен час и могат да подадат обратна информация за общото състояние на учениците;
 • организиране на разяснителна кампания и обучение на педагогическите и непедагогическите специалисти да разпознават симптомите на COVID-19, за да може по-бързо да се определят потенциалните заболели – отг. МС Василева, контрол ОБЗ ЗД Цв.Михайлова;
 • информиране на родителите от ръководителите на паралелки на 15. 09. 2020г. или чрез e-mail/ телефонен разговор за прилаганите здравни протоколи и за начина на уведомяването им при възникване на съмнение за случай на COVID-19, както и за последващите мерки контрол ОБЗ ЗД Цв.Михайлова.

 

 1. IV. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЗДРАВНИ ПРОТОКОЛИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В ЦЕНТЪРА ВКЛЮЧВАТ:

А. При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):

Първоначално поведение:

 • Ученикът се отделя незабавно в изолатора на центъра, под грижите на МС Василева, докато не се прибере у дома;
 • на ученика МС Василева поставя маска, съобразена с възрастта му;
 • незабавно МС Василева осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да вземат ученика, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на личен транспорт при възможност);
 • на родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се избягва физически контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика (първо по телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи действия съобразно конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест за нов коронавирус;
 • след като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция;
 • стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки;
 • ученикът се допуска отново в присъствено обучение в центъра само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.

В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик

 • Родителите информират директора на центъра, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ и да ѝ предостави списък с учениците и учителите, които са били в контакт с ученика в съответствие с указанията на РЗИ;
 • в зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки/клас или на всички в центъра;
 • идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в

центъра, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на центъра;

 • лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като близки контактни:
 • ученици от същата паралелка – като родители/настойници се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ;
 • учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице;
 • други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице;
 • незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR;
 • всички контактни лица се инструктират за провеждане по време на домашната карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ;
 • при карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му се самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 14-те дни на карантината на детето и още 14 дни след тази карантина. При поява на симптоми уведомяват РЗИ и личните лекари, независимо дали детето е проявило или не симптоми, с оглед на безсимптомно протекла инфекция при децата и възможно заразяване на възрастни в домакинствата;
 • след отстраняване на заразения ученик и съучениците му се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички повърхности, предмети и помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 48 часа, след което стаята/помещенията може да се използват за учебни занятия;
 • осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

Б. При наличие на един или повече симптоми при възрастен (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):

Първоначално поведение:

 • лицето незабавно се отделя в изолатора на центъра и му се предоставя маска, която да постави на лицето си, ако връщането у дома не е възможно в същия момент;
 • избягва се физически контакт с други лица;
 • при възможност използва личен транспорт за придвижване;
 • осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му и за

последващи действия, в т.ч. и за решение дали е нужно да се направи тест;

 • директорът на центъра предоставя на съответната РЗИ списък с контактните на лицето учители и ученици в съответствие с указанията на РЗИ.
 • информират се родителите на учениците, които са били в контакт с лицето;
 • след като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция;
 • стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки;
 • лицето се допуска отново на работа в центъра само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо.

 

В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на възрастен човек

 • лицето информира директора на центъра, който незабавно се свързва със съответната РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от разпространение на инфекцията в центъра и в семейството и в зависимост от това се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай;
 • директорът на центъра предоставя на съответната РЗИ списък с учителите и учениците, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на РЗИ;
 • идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се предприемат в центъра, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на

центъра в зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки или на целият център;

 • лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят лица след извършена оценка на риска и определени като високорискови контактни:
 • учениците от паралелката в начален курс, на които учителят е класен ръководител – родителите/настойниците се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ;
 • учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице;
 • други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице;
 • незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.
 • всички контактни лица се инструктират за провеждане на наблюдение по време на домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и за навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ;
 • след отстраняване на заразеното лице се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи, помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, след което класните стаи и другите помещения може да се използват за учебни занятия или други цели;
 • осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

 

 1. V. АЛГОРИТЪМ ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Ситуацията на непредвидимост на разпространението на COVID-19 изисква готовност за реакция и динамично планиране, което не бива да се свежда до формалното утвърждаване на планове, нужен е предварително обсъден и приет от педагогически съвет списък от мерки, които да улеснят бързото и плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) или при невъзможност за осъществяване на такова – към обучение от разстояние на хартия.

Нормативно това „превключване“ е заложено в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование с цел да се прилага не само в конкретната ситуация – в условията COVID-19, но и във всяка друга ситуация, която налага прекъсване на присъственото обучение поради непредвидени обстоятелства, и се очаква приемането му от Народното събрание още в началото на учебната 2020 – 2021 година.

В тази връзка и с цел възможност за навременна подготовка на училищата за преминаване към ОЕСР се очаква Министерството на здравеопазването да анонсира:

 1. прагови стойности (критерии) и за заболелите от COVID-19, при които ще се преминава на обучение в електронна среда;
 2. актуализирани критерии (прагови стойности) за броя заболели в училището/населеното място/региона от сезонни респираторни вируси, при който в училището/населеното място/региона ще се обявява грипна епидемия.

ОЕСР се осъществява от учителите в центъра,  където  се обучават учениците. Когато учениците от отделна паралелка, по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на ученик от паралелката, са поставени под карантина, паралелката продължава обучението си в електронна среда от разстояние по утвърденото седмично разписание за периода на карантината, след което се завръща обратно в центъра. Ако по решение на РЗИ няколко или всички паралелки в центъра са поставени под карантина, обучението на учениците в тези паралелки продължава в електронна среда от разстояние по утвърденото или по ново седмично разписание за периода на карантината, след което се завръщат обратно в центъра.

В случаите на отстраняване от работа на учител поради положителен резултат от PCR тест учениците от паралелката продължават обучението си в електронна среда от разстояние по утвърденото седмично разписание със заместващ учител  за периода на карантината, след което се завръщат обратно в центъра.

В случаите на отстраняване от работа на учител, преподаващ в повече от една паралелка, поради положителен резултат от PCR тест, при осъществяван близък контакт на учителя с ученици от повече паралелки, учениците от всички тези паралелки преминават към ОЕСР за времето на карантината, след което се завръщат обратно в центъра. При спазени изисквания за осъществена дистанция с учениците обучението на учениците продължава присъствено в центъра със заместващ учител. При обявяване от компетентните органи в населеното място, региона или страната на извънредна обстановка или в случаите на извънредни и непредвидени обстоятелства учениците в ЦСОП”Леда Милева”, в гр. Долни Дъбник , региона или цялата страна преминават към ОЕСР за срока на извънредната обстановка или на извънредните и непредвидени обстоятелства, след което се завръщат обратно в центъра.

Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние за отделен ученик се допуска по здравословни причини в случаите, ако отсъствието му е за период до 30 дни, когато има желание, разполага с необходимите технически и технологични възможности и физическото му състояние позволява да се включи в уроци заедно със съучениците си от класа, като:

 • ученикът наблюдава, без обаче да може да участва активно в урока;
 • учителят осъществява двупосочно педагогическо взаимодействие само с учениците в реалната класна стая (включването на ученик чрез виртуална връзка не пречи на учителя да осъществи пълноценно педагогическо взаимодействие с учениците в реалната класна стая);
 • ученикът не подлежи на оценяване;
 • формата на обучение на такъв ученик не се променя и остава дневна;

Тази възможност за компенсаторно обучение се осъществява чрез камера и микрофон на или свързано с електронно устройство. Камерата в класната стая задължително е насочена към учебната дъска и/или към учителя, но не и към учениците.

В допълнение на общо основание на такъв ученик центърът може да предостави консултации и обща подкрепа за преодоляване на образователни дефицити, както и психологическа подкрепа.

При невъзможност центъра да осигури за ученика наблюдение на урока на съответната паралелка се допуска включването на ученика за наблюдение на урок на друга паралелка или на урок в дистанционна форма на обучение за същия випуск при наличието на организирано такова обучение, а когато и това не е възможно, центъра може да организира предоставяне на материали на хартия в дома на ученика, в т.ч. и с подкрепата на медиатор.

Към обучение в електронна среда от разстояние може да премине и отделен ученик, който е карантиниран по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на член от домакинството му. Описаните по-горе условия се отнасят и за този случай.

Организирането и провеждането на обучение в електронна среда от разстояние - ОЕСР се извършват от учителите в рамките на уговорената продължителност на работното време, като при нормална продължителност на работното време за отчитане на деня като работен учителят трябва да има поне 5 астрономически часа работа, свързана с осъществяване на обучението, или поне 25 астрономически часа седмично (5 часа среднодневно) при работна седмица от 5 работни дни. За дните, отчетени като работни, се дължат уговорените  възнаграждения съгласно Колективен трудов договор и  Вътрешните правила за работна заплата. При намалена продължителност на работното време изискването се прилага пропорционално.

 

 1. VI. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ МЕРКИ ЗА ПЛАВНО ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ, ВКЛЮЧВАТ:
 • осигуряване на защита на личните данни на учителите и учениците и сигурността на информацията в електронна среда;
 • събиране на база данни в центъра с актуални профили и имейли на учениците;
 • избор на платформа за осъществяване на обучението и комуникацията, като се прилага следният приоритетен ред:
 • използване на единна платформа за целия център;
 • ориентиране към общи, познати и използвани до момента платформи и приложения от учителите и учениците в съответния випуск;
 • прилагани приложения и начини за комуникация в паралелката;
 • синхронизиране на използваните от различните учители платформи (при отчитане спецификата на учебния предмет);
 • избор на начин за осъществяване на обучението и комуникацията:
  • синхронно ОЕСР (поставят се отсъствия и оценки);
  • асинхронно ОЕСР (не се поставят отсъствия, но в процеса на оценяване се отчитат участието и ангажираността на ученика);
  • редуване на синхронно и асинхронно ОЕСР (отсъствия се поставят само за часовете на синхронно ОЕСР);
   • алтернативни начини, в т.ч. чрез предоставяне на материали на хартия (възможно е и оценяване);
   • Екип за подкрепа – ИКТ А.Атанасов и Психолог М.Рачовска при осъществяването на ОЕСР и на Организационен екип - ЗД Цв.Михайлова , Психолог М.Рачовска, ИКТ А.Атанасов;
   • разработване на алтернативни седмични разписания за прилагане в случаите, когато учениците от повече от една паралелка са поставени под карантина;
   • изготвяне на списък със заместващи учители и на учители, които имат умения и възможности да осъществяват ОЕСР (в т.ч. студенти от висшите училища, обучавани за учители).

 

VІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНО ( КОМПЕНСАТОРНО ) ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, ПРОПУСНАЛИ УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ И/ИЛИ ТЕРАПИИ:  

В рамките на 2 учебни седмици, след приключване на учебните занятия за съответния етап на обучение - по възможност в реална среда и по желание на родителите.

 

VIІІ. ПОДДЪРЖАНЕ НА ДОБЪР ПСИХОКЛИМАТ И НАМАЛЯВАНЕ НА СИТУАЦИИТЕ НА НАПРЕЖЕНИЕ, СТРЕС И ДЕЗИНФОРМАЦИЯ

В настоящата ситуация е важно всички мерки да бъдат осъзнати и приемани от всички като значими за опазване здравето на децата и учениците, но и на техните семейства. Необходимо е да бъде намерен балансът между добрата информираност и прекаленото ангажиране на вниманието на учениците с рисковете от разпространение на вируса. Важно е центъра да осигури спокойна среда за работа в екипа и за учениците и техните семейства, в която да бъде предоставена необходимата информация за рисковете от заразяване, но в никакъв случай да не се допусне създаване на напрежение от непрекъснато фокусиране върху темата.

За да се осигури здравословен психоклимат в настоящата ситуация, центърът   предприема  следните стъпки по отношение на работата в екипа, както и със семейството:

 1. Обсъждане и информиране. Въведените правила да са приети на ПС.

Правилата са отворени и подлежат на промяна винаги когато бъде оценена необходимост от това, но всяка промяна трябва да бъда представяна на колектива и на семействата, след решение на ПС.

 1. Познаване и прилагане - отговорниците за прилагане на правилата да ги познават и спазват стриктно. При констатиране на неспазване на някое правило, то да се напомня и обсъжда необходимостта от подкрепа за неговото спазване. Аргументът за спазване на правилата винаги е свързан с опазване на собственото здраве и здравето на околните. Това важи не само за колектива, но и при констатиране на неспазване на правилата от учениците.
 2. Подкрепа при затруднения.

При неспазване на правилата в центъра от страна на член на екипа или от ученик/родител е необходимо да се проведе разговор и да се окаже подкрепа, която може да се изразява в разговор и обсъждане на причините, но преди всичко в търсене на пътища за тяхното отстраняване.

Родителите и учителите трябва да демонстрират чрез своето поведение осъзнатата необходимост от спазването на всяко правило и при необходимост да го разясняват на учениците. Така чрез техния личен пример учениците много по-лесно ще възприемат правилата и това ще снеме напрежението от непрекъснатото им повтаряне. Добрата информираност и ясната осъзнатост за необходимостта от спазването на правилата, въведени в центъра, са най-добрата основа за изграждане на добър психоклимат, намаляване на напрежението и стреса за колектива и за семействата. Не бива да се допуска насаждането на непрекъснат страх, а по-скоро увереност, че спазването на правилата е важно за намаляване на рисковете и личната отговорност на всеки е ключов фактор за недопускане на разпространението на вируса.

Предоставянето на подвеждаща или на непотвърдена информация на ученици и родители от страна на учителите крие сериозни рискове от създаване на излишно напрежение. Да се използват само надеждни източници на информация, като Световната здравна организация и Министерството на здравеопазването.

 

VIII. КРИЗАТА КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗВИТИЕ

Всяка една проблемна ситуация дава възможност за  нови възможности и решения, за създаването на собствен модел за организиране на учебния процес в условията на СOVID 19, предполага експериментиране и прилагане на различни педагогически и организационни модели и практики. Споделянето им ще окаже положително въздействие върху подобряване на образователната среда и при създаване на още по-сплотени и взаимодействащи общности между педагози, ученици, родители и персонал.

 

 1. IXЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ:

 

А. Създаване на групи за бърза комуникация : 

 1. Директор – РУО;
 2. Директор – Рачовска, Атанасов - Учители, терапевти, възпитатели ( поемащи определени ученици от учителите, при които е невъзможно обучението на всички ученици) ;
 3. Учители(вкл.възпитатели) – родители и ученици контролира ЗД Михайлова;
 4. Терапевти - родители и ученици контролира ЗД Михайлова.

Б. Определяне на различна продължителност на електронните уроци в зависимост от възрастта и уменията за саморегулация на децата/учениците –  отговаря ръководител на паралелка, психолог Рачовска, контролира  ЗД Михайлова; 

В. Публикуване на сайта на центъра и запознаване на децата, учениците и родителите с брошурата за безопасна работа в интернет:

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf, както и с Правилата за безопасност на деца и ученици в компютърната мрежа и с Препоръките относно безопасно провеждане на електронно обучение в онлайн среда. 

Г. Разработване или споделяне чрез сайта на центъра на ръководства за учители, ученици, родители за ОЕСР и на ресурси, отговарят всички педагози, качват   А.Атанасов, М.Рачовска, контролира ЗД Михайлова:

 • ръководства с инструкции за ползване на платформата или платформите за обучение;
 • ръководства за учители – линкове към електронните ресурси, записи на видеоуроци, качени в сайта на центъра и др.
 • ръководства за ученици - електронни ресурси, добри училищни практики за екипна работа, активно включване в процеса на обучение
 • ръководства за родители – електронните ресурси за проследяване на график, уроци с теми от учебното съдържание, записи на терапевтични техники,  обратна връзка и др.
 • ръководства за дигитализация на учебното съдържание – посочени електронни ресурси за работа с деца и ученици със СОП, линкове към Национална електронна библиотека с ресурси и др.електронни платформи, предоставящи безплатно учебно съдържание в интерактивен и иновативен модел, отговарящи на възможностите на децата и учениците със СОП

 

 

 

 

  Мерките и правилата са съгласувани на Педагогически съвет № 9/11.09.20г.

 

 

 

 

Директор: _____________

                 (Татяна Митева)

Нагоре

Използваме "бисквитки", за да подобрим уебсайта и опита ви, когато го използвате. Бисквитките, използвани за основната работа на този сайт, вече са зададени.Може да се запознаете с нашата "Политика за поверителност и защита на данните" в ЦСОП "Леда Милева" от тук лични политики .

  Приемам
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk